Czynności notarialne

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych. Ich celem jest należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Do zakresu czynności dokonywanych w mojej Kancelarii należy sporządzanie:

- aktów notarialnych, obejmujących między innymi:
      umowy sprzedaży
      umowy przedwstępne
      umowy zniesienia współwłasności
      umowy darowizny
      umowy spółki
      umowy przeniesienia własności nieruchomości
      umowy warunkowe
      umowy zamiany
      akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
      testamenty
      umowy o dział spadku
      umowy majątkowe małżeńskie
      umowy o podział majątku wspólnego
- aktów poświadczenia dziedziczenia,
- poświadczeń własnoręczności podpisu,
- protokołów, w tym protokołów zgromadzeń spółek,
- protokołów z przyjęcia do depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
- poświadczeń odpisów, wyciągów, kopii za zgodność z okazanym dokumentem,
- na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
- innych czynności wynikających z przepisów.

Do­ko­na­nie każ­dej czyn­no­ści no­ta­rial­nej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii, telefonicznie, drogą mailową lub osobiście. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane, wykaz koniecznych dokumentów oraz wysokość kosz­tó­w zwią­za­nych z dokonaniem czyn­no­ści.

Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

Udzielamy informacji także w języku angielskim.

Wszelkie potrzebne dokumenty powinny być złożone w oryginale. Przed umówionym terminem dokonania czynności, należy przesłać drogą mailową ich skany albo osobiście dostarczyć kopie. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie czynności oraz zdecydowanie skróci czas potrzebny do jej dokonania.
Akty notarialne sporządzane są w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 3 dni roboczych. Inne czynności dokonywane są na bieżąco.
Czynności notarialnych dokonuje notariusz i zastępca notarialny.

Czyn­no­ści mo­gą być do­ko­ny­wa­ne poza sie­dzi­bą Kan­ce­la­rii, je­śli prze­ma­wia za tym ich cha­rak­ter lub szcze­gó­l­ne oko­licz­no­ści­.