Czynności notarialnenotariusz wypełniający dokumenty

Do zakresu czynności dokonywanych w mojej Kancelarii należy sporządzanie:

- aktów notarialnych, obejmujących między innymi:

 • umowy sprzedaży
 • umowy przedwstępne
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy darowizny
 • umowy spółki
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości
 • umowy warunkowe
 • umowy zamiany
 • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
 • testamenty
 • umowy o dział spadku
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego

- aktów poświadczenia dziedziczenia,

- poświadczeń własnoręczności podpisu,

- protokołów, w tym protokołów zgromadzeń spółek,

- protokołów z przyjęcia do depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

- poświadczeń odpisów, wyciągów, kopii za zgodność z okazanym dokumentem,

- na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

- innych czynności wynikających z przepisów.

 

Do­ko­na­nie każ­dej czyn­no­ści no­ta­rial­nej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii, telefonicznie, drogą mailową lub osobiście. Wszelkie potrzebne dokumenty powinny być złożone w oryginale. Przed umówionym terminem dokonania czynności, należy przesłać drogą mailową ich skany albo osobiście dostarczyć kopie. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie czynności oraz zdecydowanie skróci czas potrzebny do jej dokonania. Akty notarialne sporządzane są w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 3 dni roboczych. Inne czynności dokonywane są na bieżąco. Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

Udzielamy informacji także w języku angielskim.
Czynności notarialnych dokonuje notariusz i zastępca notarialny.

Czyn­no­ści mo­gą być do­ko­ny­wa­ne poza sie­dzi­bą Kan­ce­la­rii, je­śli prze­ma­wia za tym ich cha­rak­ter lub szcze­gó­l­ne oko­licz­no­ści­.

Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej 1. Administratorem danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem poczty e-mail na adres „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” jest Izba Notarialna w Warszawie. 2. Notariusz Grzegorz Rogala, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Rondzie ONZ nr 1 w Warszawie, jeżeli otrzyma od Państwa informacje stanowiące dane osobowe, będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku). 3. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO). 4. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm. 5. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. 6. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane. 7. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych. 8. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie. 9. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 10. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej