Jakie dokumenty są niezbędne do przygotowania umowy darowizny?

Umowa darowizny to akt prawny, dzięki któremu darczyńca może przenieść na obdarowanego swoje prawa majątkowe bez żadnych świadczeń ze strony obdarowanego. Jest to jedna z form przekazania własności, która może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości. W jakich sytuacjach warto ją sporządzić i jakich formalności trzeba przy tym dopełnić? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Umowa darowizny - kiedy się ją sporządza?

Do sporządzenia umowy darowizny dochodzi w sytuacjach takich jak przekazanie własności na rzecz rodziny, przyjaciół czy organizacji charytatywnych. W przypadku darowizny nieruchomości, umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Natomiast w przypadku rzeczy ruchomych, umowa może być zawarta w formie pisemnej, jednak warto pamiętać, że sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewność co do zgodności z prawem.

Zawarcie notarialnej umowy darowizny - wykaz niezbędnych dokumentów

Aby zawrzeć umowę darowizny przed notariuszem, zarówno darczyńca, jak i obdarowany muszą przygotować odpowiednie dokumenty. W pierwszej kolejności mowa o dokumentach tożsamości takich jak dowody osobiste lub paszporty. W przypadku osób prawnych konieczne będzie również przedstawienie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz statutu firmy. Jeśli umowa darowizny w Warszawie Śródmieściu dotyczy nieruchomości, konieczne będzie dostarczenie następujących dokumentów:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej – dokument ten potwierdza stan prawny nieruchomości oraz jej właściciela,
  • wypis z ewidencji gruntów – dokumenty te zawierają informacje o położeniu, przeznaczeniu oraz powierzchni nieruchomości,
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami – dokument ten potwierdza, że darczyńca nie ma zaległości w opłacaniu podatków od nieruchomości,
  • umowa przenosząca własność nieruchomości na rzecz darczyńcy – dokument ten może być wymagany, jeśli darczyńca nabył nieruchomość w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innych form prawnych.

Jeśli darowizna dotyczy z kolei rzeczy ruchomych, takich jak pojazdy czy dzieła sztuki, konieczne będzie dostarczenie przez darczyńcę dokumentów potwierdzających własność tych przedmiotów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu, faktury zakupu czy certyfikatu autentyczności dzieła sztuki.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej