Jakie wymogi musi spełniać akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem o charakterze urzędowym, potwierdzającym dokonanie danej czynności i zabezpieczającym interesy zainteresowanych stron. Spisuje się go w obecności notariusza, który jest gwarantem prawidłowego przeprowadzenia procesu, który niesie za sobą konkretne skutki prawne. Akt notarialny musi spełniać pewne wymogi formalne, określone w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Co dokładnie musi zawierać ten dokument?

 

Kiedy należy spisać akt notarialny?

Zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje kilka sytuacji, które obligują do spisania aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego jest wymagana przy zawieraniu intercyzy, dokonaniu darowizny, podziale spadku z nieruchomością wchodzącą w skład masy spadkowej oraz sporządzeniu testamentu z zapisem windykacyjnym. Podpisanie dokumentu jest niezbędne w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości chce dokonać darowizny, sprzedaży lub ustanowić na niej hipotekę, albo służebność. Zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku lub dobrowolne poddanie się egzekucji również wymaga spisania aktu notarialnego. Akt można także spisać przy zawieraniu umowy przedwstępnej oraz przy każdej ważnej czynności prawnej, która jest zgodna z obowiązującym prawem.

Co musi znaleźć się w akcie notarialnym?

Akt notarialny musi mieć formę pisemną. Jego struktura i zawartość są sprecyzowane w Ustawie prawo o notariacie. Każdy akt notarialny musi zawierać datę sporządzenia – dzień, miesiąc rok, oraz pełny adres siedziby. W dokumencie należy również zapisać dane notariusza oraz dokładne oznaczenie podpisujących go stron – imion, nazwisk, imion rodziców oraz miejsca zamieszkania osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych nazwy, siedziby, a także imion, nazwisk, miejsc zamieszkania ich reprezentantów. Ponadto akt musi zawierać opis dokonanej czynności w postaci oświadczeń woli stających przed notariuszem stron, oświadczenie o jego odczytaniu i przyjęciu, podpisy stron, a także informacje o możliwej odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej oraz o obowiązku zapłacenia podatku, jeśli taki występuje.

W kontaktach z Klientami stawiamy na profesjonalizm oraz indywidualne podejście.

Czytaj więcej